Halaman Penilaian Kursus

Borang Penilaian Keberkesanan Kursus

ID Kursus #0000239
Nama Kursus TAKLIMAT PEMURNIAN PERANCANGAN PELAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN 2022 POLITEKIK IBRAHIM SULTAN
Tempat BILIK SEMINAR ULPL
Tarikh 30 NOVEMBER 2021 (SELASA)
Penganjur UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN DAN UNIT KUALITI
Urusetia/PLPL ALYYATI BINTI MOHD TALIB
Gred Skor
Sangat Tidak Setuju 1
Tidak Setuju 2
Kurang Setuju 3
Setuju 4
Sangat Setuju 5
 
Sila maklumkan pandangan anda terhadap program latihan/kursus yang telah anda ikuti ini dengan menanda ( / ) pada ruangan yang sesuai di bawah berpandukan kepada skor di atas.
 
Bil Item
1
2
3
4
5
Penilaian Penceramah
1 Objektif kursus tercapai
2 Kandungan kursus serta tugasan/latihan/bengkel yang sesuai
3 Penyampaian yang baik dan berkesan
4 Penggunaan alat bantuan mengajar dengan berkesan.
Penilaian Pelaksanaan Kursus
5 Suasana tempat kursus yang kondusif
6 Perancangan dan pelaksanaan program telah dibuat dengan lancar
7 Masa yang diperuntukan bagi setiap modul adalah sesuai
Penilaian Keberkesanan Kursus Terhadap Peserta
8 Peningkatan pengetahuan/pemahaman berbanding sebelum ini
9 Lebih berkeyakinan untuk mengajar modul yang berkenaan/menjalankan tugas berkaitan/mengaplikasikan apa yang dipelajari berbanding dengan sebelum in
10 Pada keseluruhannya latihan/kursus ini berjaya dan bermanfaat.
Ulasan Peserta
 
Kesediaan dan berkeyakinan untuk berkongsi ilmu yang diperolehi serta menjalankan aktiviti/projek berkaitan kursus.
 
YA / TIDAK, jika TIDAK sila nyatakan sebab
YA
TIDAK
 
Nyatakan Sebab